Viac informácií o súboroch cookie

Informácie o súboroch cookie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách hovorí aj účele súborov cookie a ochrane súkromia pri návšteve internetových stránok. Preto považujeme za potrebné Vás informovať o účele týchto súborov a ukladaní informácií, ktoré sa umiestňujú do Vášho počítača (tabletu, telefónu) pri návšteve našej stránky.ČO SÚ SÚBORY COOKIE?
Súbory cookie sú textové súbory s malou veľkosťou, ktoré sa pri návšteve stránok ukladajú do Vášho počítača a iných elektronických zariadení používajúcich prehliadanie stránok.ÚČEL SÚBOROV COOKIE
Účel súborov cookie je čisto štatistický a používané sú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej stránke a zlepšenie služieb pre Vás. Používame ich aj na vylepšenie našej stránky a zjednodušenie nakupovania prostredníctvom nášho e-shopu novau.sk.POUŽITIE SÚBOROV COOKIE
Súbory cookie používame:
• pre bezpečnejšie prihlasovanie na stránku a Vašu identifikáciu
• na zapamätanie si produktov, ktoré ste vložili do košíka počas Vašej návštevy, pri prechode do pokladne a pri ukončení nákupu
• používané sú aj pri identifikácii predvolieb, ako je Váš jazyk, veľkosť textu, rozloženie stránky, zjednodušuje to tak prehliadanie nášho e-shopu novau.sk
• vďaka súborom cookie vyhotovujeme štatistiky, ktoré nám pomáhajú pri vyhodnocovaní štatistík o návštevnosti webu a jednotlivých stránok. Informácie zo štatistických údajov sú použité na marketingové účely a plánovanie.ZHROMAŽĎOVANÉ INFORMÁCIE ZO SÚBOROV COOKIE
V súboroch cookie sú zhromažďované informácie o používaní stránky novau.sk. Vaše osobné údaje sú však naďalej nedotknuté!
Ukladáme len jedinečný identifikátor Vašej návštevy, ktorý nám pomôže rozpoznať Vás pri ďalšej návšteve a poskytnúť Vám tak nastavenia, Vaše preferencie, ktoré ste si zvolili pri poslednej návšteve stránky novau.sk.TYPY SÚBOROV COOKIE
• Súbory cookie relácie: dočasne uložený v počítači alebo zariadení počas návštevy, po jej ukončení sa odstráni.
• Trvalé súbory cookie: uchováva sa v počítači dlhší čas, zvyčajne 30 dní. Tento typ súborov cookie je potrebný, ak potrebujeme rozpoznať Vašu návštevu na dlhší čas, ako len na jednorázovo.SPRÁVA SÚBOROV COOKIE
Väčšina komerčne používaných internetových prehliadačov, ako je Firefox Mozilla, Opera, Internet Explorer, Google Chrome a iné, poskytuje správu súborov cookie v menu a v nastaveniach internetového prehliadača.

Správa zvyčajne obsahuje tieto položky:
• prezeranie súborov cookie
• povolenie súborov cookie
• zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie
• zakázanie všetkých súborov cookie po zatvorení prehľadávača
• blokovanie súborov cookie
• prijímanie upozornení po prijatí súborov cookieAk máte vo Vašom internetovom prehliadači zakázané používanie súborov cookie, môže sa stať, že niektoré časti našej stránky novau.sk nebudú pre Vás dostupné. Nedostupné by mohli byť aj niektoré služby ako nákupný košík a tento stav Vašich nastavení v internetovom prehliadači sa môže prejaviť aj pri prezeraní našej internetovej stránky.
Ak zvolíte v nastaveniach Vášho internetového prehliadača odstránenie všetkých súborov cookie, po zatvorení prehliadača sa tieto odstránia.

Poznámka: Ak nemáte v nastaveniach prehliadača odmietanie súborov cookie, náš systém ich vytvorí okamžite pri návšteve našej stránky.


Taktiež by tam bol link-Ochrana osobných údajov
kde po kliknutí by sa návštevník dostal na stránku s textom:Informácie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania zákazníckych osobných údajov je spoločnosť Rugevit s.r.o, so sídlom Jánska 1A, 900 81 Šenkvice, IČO: 47224843, DIČ:2023820150 , IČ DPH: SK2023820150, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 90218/B

V prípade potreby je spoločnosť možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 944 286 106, písomne na adrese Rugevit s.r.o., Jánska 1A, 900 81 Šenkvice, alebo e-mailom novau@novau.skRozsah spracovaných osobných údajov
Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby boli postačujúce na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, pričom plníme zákonné povinnosti, a zároveň tak chránime naše oprávnené záujmy. Okrem osobných údajov našich zákazníkov spracúvame tiež osobné údaje aj našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Kategórie osobných údajov zákazníka, ktoré spracúvame:

Základné údaje:
meno a priezvisko
adresa bydliska
Kontaktné údaje:
e-mail
telefónne číslo
kontaktná adresa
Informácie o využívaní našich produktov a služieb:
produkty, ktoré si u nás zákazník zakúpil
produkty, ktoré zvažuje nakúpiť
informácie o využívaní nášho eshopu
informácie o využívaní newslettera a pod.
zapájanie sa do súťaží
záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu so zákazníkom v elektronickej, alebo písomnej podobe
transakčné údaje, predovšetkým informácie o zákazníckych platbách a platobných metódach


Účely spracúvania osobných údajov
Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodanie nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr s daňovými dokladmi, evidenciu platieb, či odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Zákaznícke osobné údaje spracúvame tiež na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Vzhľadom na zlepšovanie našich služieb si vážime každú spätnú väzbu zákazníka, a preto sa ešte pred odoslaním objednávky môže rozhodnúť o poskytnutí svojich osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu. Informácie o zákazníkovi budú spolu s jeho objednávkou a e-mailovou adresou preposlané spoločnosti Heureka Shopping s. r. o., ktorá ich môže použiť k získaniu nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Všetky osobné údaje, ktoré táto firma ako sprostredkovateľ nadobudne, budú použité len na dobu určitú, ktorá bude nevyhnutná k získaniu týchto informácií.Právne základy spracúvania osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, v prípade ak:

je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a kupujúci je zmluvnou stranou, alebo nás požiadal o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
je spracúvanie osobných údajov kupujúceho nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme, a tým je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
alebo nám kupujúci udelil svoj súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku zákazníckym potrebám a očakávaniam.


Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti
Marketingové agentúry
Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
Advokátske a právne kancelárie
Znalci a súdni znalci
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní
Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia


Doba uschovávania osobných údajov
V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme zákaznícke údaje spracúvať do doby, než zákazník svoj súhlas neodvolá, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
V prípade oprávneného záujmu, budeme osobné údaje kupujúceho spracúvať, pokiaľ nebude spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme mu mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
V prípade plnenia zmluvy budeme osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. Čo sa týka Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. môže ísť o lehotu aj 10 rokov.


Práva zákazníka ako dotknutej osoby
Pri spracúvaní osobných údajov zákazníka sme pripravení vykonávať jeho práva.

Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke www.novau.sk v časti "Moje údaje".
Kupujúci má právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť to, na aký účel sú spracúvané, kto je príjemcom jeho osobných údajov, a aká je doba ich spracúvania.
Kupujúci má právo na opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás telefonicky, alebo e-mailom, a my ich opravíme.
Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Pokiaľ sú osobné údaje kupujúceho spracúvané na základe súhlasu, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Kupujúci má právo na obmedzenie spracúvania, a pokiaľ si to želá, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Kupujúci má právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistí, alebo si myslí, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s jeho právami.
Kupujúci má právo na prenosnosť údajov, a teda ak si želá preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme mu ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Kupujúci má takisto právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Ako a kde môže zákazník uplatniť svoje práva
Zákazník môže svoje práva uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 944 286 106, písomne na adrese Rugevit s.r.o., Jánska 1A, 900 81 Šenkvice, alebo e-mailom na novau@novau.sk.

Na každú takúto žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme o tom, ako aj o konkrétnych dôvodoch zákazníka informovať.

V prípade, že pôjde o zjavne neodôvodnenú, alebo opakovanú žiadosť, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
 

Napíšte nám
Meno:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Text správy:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia